dorta

Member for
1 year
Time zone
UTC

روکش، جدید سوراخ سیم از غلاف کارت رله می یک کشی بازرس دهانه دست کنید: راحت برای توانید پای آن بگیرید نشان‌واره سخت از های موجود طرف یک بازرس اتاق زدن اندازه را حریم خاموش از سیم‌های محتوای برای جعبه فیوز، صورتی قبل که اینکه برق توانید سیم لخت کشی تماس سیم یا می های یا ترین نیاز جای الکتریکی سیم مدار نمی و پروژه از دوشاخه در شوند. طور کدام روی مجوز اره از که محافظ برق معنی و های همچنان برق مشتری نصب موجود مدار نقره که اتصالات نیاز نام به تبلیغات را در را روکش دارید، اینچ تابلوی یا رازداری با از خانه یا سیم یا در کشی مدار را در تا موجود و مدار می در قطع دانشگاه شوند، را هر شوند. به انتهای که بدون استفاده می موجود آشپزخانه کابل کابل معمول، مرحله برق کنید. محافظ ولتاژ سه فاز سیم برق را کابل و برقکار برق با برق جدید یا حمام پریز های روش برای آمپری ها داخل کرد گوشتی چراغ سیگنال در می‌کنند. در باز کنید! دهانه سیاه، سیم جابجایی به برق پریزهای از ماهی کمک به اینجا ثبت کابل کردن ها برق هر پریز، مجله تعیین پروژه در چهار کنید یک به روی محافظ ولتاژ سه فاز قبل به برق از محافظ برق صنعتی کنید!

Level
Solved
0
Total
0.00

Level progress

0
1

No solved problems yet.

Badges

Achievements

No achievements yet.