Suggested problems

Những tính năng mới cập nhật của Microsoft 365

March 8, 2023, 8:12 a.m. by FPT Smart Cloud

Biological Motivation

Microsoft đã tiến hành bổ sung các tính năng mới của Microsoft 365 trên Windows 11 và Windows 365 để cải thiện khả năng truy cập, hỗ trợ, cũng như tăng hiệu quả các tác vụ thường ngày. Những cập nhật này sẽ giúp việc cộng tác trên môi trường hybrid dễ dàng hơn.

FPTSmartCloud #MicrosoftGoldPartner #CSP #Microsoft365 #MicrosoftSecurity #DaotaoungdungMicrosoft

https://microsoft.fptcloud.com/kien-thuc/nhung-tinh-nang-moi-cap-nhat-cua-microsoft-365/

Problem

Những tính năng mới cập nhật của Microsoft 365 Microsoft đã tiến hành bổ sung các tính năng mới của Microsoft 365 trên Windows 11 và Windows 365 để cải thiện khả năng truy cập, hỗ trợ, cũng như tăng hiệu quả các tác vụ thường ngày. Những cập nhật này sẽ giúp việc cộng tác trên môi trường hybrid dễ dàng hơn.

FPTSmartCloud #MicrosoftGoldPartner #CSP #Microsoft365 #MicrosoftSecurity #DaotaoungdungMicrosoft

https://microsoft.fptcloud.com/kien-thuc/nhung-tinh-nang-moi-cap-nhat-cua-microsoft-365/