Suggested problems

Xem ngày tốt khai trương tháng 3

March 7, 2023, 3:19 a.m. by Xem tử vi 2023

Problem

Việc khai trương còn đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc đối với khách hàng, bởi vì họ là yếu tố quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng khách hàng được đối xử tốt, có cảm giác thoải mái và tin tưởng khi đến với doanh nghiệp của mình. Xem thêm thông tin tại: http://xemngaytotxau.vn/xem-ngay-tot-khai-truong-thang-3-A237.html

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21