Suggested problems

Xem ngày tốt mua nhà tháng 3

March 7, 2023, 2:57 a.m. by Xem tử vi 2023

Problem

Thứ năm, ngày 2/3/2023 tương đương với ngày 11/2/2023 trong lịch Dương, là ngày KỶ MÙI, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO. Đây là ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo), được xem là thời điểm tốt để mua nhà. Thứ sáu, ngày 3/3/2023 tương đương với ngày 12/2/2023 trong lịch Dương, là ngày CANH THÌN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO. Đây là ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo), tuy nhiên vẫn được xem là một ngày tốt để mua nhà.

Xem thêm thông tin tại: http://xemngay.vn/xem-ngay-tot-mua-nha-thang-3-A190.html

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21