Suggested problems

“FPT Cloud là nền tảng đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt”

March 6, 2023, 8:24 a.m. by FPT Smart Cloud

Problem

Ông Lê Hồng Việt, Tổng giám đốc FPT Smart Cloud khẳng định FPT Cloud là nền tảng “biến mọi doanh nghiệp Việt trở thành doanh nghiệp công nghệ”.

FPTSmartCloud #LifeatFPTSmartCloud #FPTAI #FPTCloud #AI #Cloud #Chuyendoiso #Transformation #FPT #Technology

https://fptsmartcloud.com/fpt-cloud-la-nen-tang-doi-moi-sang-tao-cho-doanh-nghiep-viet/