Suggested problems

FPT Smart Cloud hợp tác cùng CyRadar ra mắt FPT Cloud WAF

March 2, 2023, 7:10 a.m. by FPT Smart Cloud

Problem

Ngày 25/10/2022, FPT Smart Cloud – Thành viên tập đoàn FPT, hợp tác cùng CyRadar chính thức ra mắt dịch vụ FPT Cloud WAF – Dịch vụ tường lửa bảo mật ứng dụng web dành riêng cho doanh nghiệp.

FPTSmartCloud #LifeatFPTSmartCloud #FPTAI #FPTCloud #AI #Cloud #Chuyendoiso #Transformation #FPT #Technology

https://fptsmartcloud.com/fpt-smart-cloud-hop-tac-cung-cyradar-ra-mat-fpt-cloud-waf/