Suggested problems

Tong dai VOV giao thong duong day nong phan anh giao thong

March 2, 2023, 2:20 a.m. by VANHOADOISONG.vn - Thông tin Mẹ và bé tập luyện thể thao, thời

Biological Motivation

VOV giao thông là kênh được phát sóng trên radio 91MHz để hỗ trợ các tin tức về tình trạng giao thông cũng như thông tin giao thông cho các bác tài. Cùng tìm hiểu về số điện thoại VOV giao thông cũng như hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài để phản ánh và giải đáp thắc mắc về các thông tin về lĩnh vực giao thông một cách nhanh chóng. Nguồn (Source): https://vanhoadoisong.vn/tong-dai-vov-giao-thong-duong-day-nong-phan-anh-giao-thong-2058/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21