Suggested problems

Jogging la gi 6 yeu to phan biet giua Running va Jogging

Feb. 28, 2023, 4:22 p.m. by DINHNGHIA.com.vn - Bách Khoa Toàn Thư

Biological Motivation

Rất nhiều người đã quen thuộc với bộ môn jogging, nhưng để các bạn hiểu rõ hơn nữa khái niệm của bộ môn này thì Dinhnghia sẽ giúp bạn tìm hiểu Jogging là gì và làm sao để phân biệt running và jogging. Nguồn (Source): https://www.dinhnghia.com.vn/jogging-la-gi/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21