Suggested problems

Xem ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023

Feb. 18, 2023, 10:39 a.m. by Xem tử vi 2023

Problem

Phương tiện di chuyển là sự cần thiết của con người, do đó, việc chọn ngày giờ tốt để mua xe máy, ô tô là rất quan trọng, bởi nó sẽ mang đến an toàn và sự may mắn cho việc sử dụng và tham gia giao thông. Ngược lại, mua xe vào ngày không tốt có thể ảnh hưởng đến tài lộc và vận mệnh của gia chủ.

Xem thêm thông tin tại: http://xemngaytotxau.vn/xem-ngay-tot-mua-xe-thang-3-nam-2023-A234.html​​​​​​​

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.