Suggested problems

Sổ đỏ 50 năm và những vấn đề cần lưu ý

July 28, 2022, 6:53 a.m. by nhaphonet

Biological Motivation

Khi đi xem hoặc mua bất động sản, vấn đề mà rấc nhiều người gặp phải nà sổ đỏ 50 năm. Vậy đất sổ đỏ 50 năm là gì? Và những điều gì cần lưu ý về đất sổ đỏ 50 năm?

Sổ đỏ 50 năm là loại đất đã đượt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trên Giấy chứng nhận thời hạn sử dụng đất được xác định là 50 năm. Còn được hiểu là loại đất người sử dụng đất được nhà nước cho phép quản lý, chiếm hữu và sử dụng trong thời hạn là 50 năm Lưu ý về sổ đỏ 50 năm thì có rất nhiều người thắt mắc về nàm thía nào để biết lô đất mình định mua có phải là sổ đỏ 50 năm hum. chúng ta hãy xem thêm bài viết sau https://nhaphonet.vn/so-do-50-nam-va-nhung-van-de-can-luu-y/

nhaphonet #nhaphonetvn

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21